Reklamačný formulár

Internetového obchodu www.themis4you.sk / www.themis4you.eu

Adresa pre komunikáciu: THEMIS 4 YOU s.r.o. Rosná 22, 040 01 Košice, Slovenská

republika

Zákazník

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefónne číslo/ emailová adresa:

Reklamovaný tovar/služba

Číslo dokladu o kúpe, alebo záručného listu:

Názov:

Dátum zakúpenia:

Príslušenstvo:

Popis Závady:

______________________________________________________________________________

Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom /požadované

začiarknite/:

□Výmena tovaru □ Oprava tovaru □ Vrátenie peňazí □ Zľava z kúpnej ceny

□Iné..............................................................

V prípade ak bude reklamácia vybavená vrátením peňazí a ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet

uveďte jeho číslo:

V .................................... dňa: …………………

............................................

Podpis zákazníka

Registrácia nového účtu

Máte už účet?
Prihláste sa Alebo Zmeniť heslo